มมร ล้านนา: ประชุมบุคลากร มมร.วิทยาเขตล้านนา ประจำเดือน ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 30 มกราคม 2567 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมบุคลากร มมร.วิทยาเขตล้านนา ประจำเดือน ครั้งที่ 1/2567 ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาทุกส่วนงานของวิทยาเขตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4