มมร ล้านนา: ประชุมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตล้านนา

วันที่ 18 มกราคม 2567 พระมหาสกุล มหาวีโร, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้าน เป็นประธานประชุมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ทั้งนี้เพื่อติดตามและพัฒนางานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU 1