มมร ล้านนา: ประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมบุคลากร ประจำเดือนครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4