มมร ล้านนา: ประชุมบุคลากรประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมบุคลากรประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 4/2566 ทั้งนี้เพื่อการพัฒนางานทุกภาคส่วนของบุคลากรวิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4