มมร ล้านนา: ประชุมประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร ปี 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ประชุมอาจารย์ ประจำหลักสูตร 9 สาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เพื่อกำกับติดตามการเขียนรายงานการประเมินตนเองSAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 4205 ตึก MBU 4 มมร. วิทยาเขตล้านนา