มมร ล้านนา: ประชุมสนทนาขับเคลื่อเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนบนในมิติสัมมาชีพ

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 พระมหาสกุล มหาวีโร, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสนทนาขับเคลื่อเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนบนในมิติสัมมาชีพ

โอกาสการนี้ ดร.ชาลี ภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการและบุคลากร มมร.วิทยาเขตล้านนา ให้การสนับสนุนช่วยงาน การประชุมสนทนาขับเคลื่อเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนบนในมิติสัมมาชีพ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่