มมร ล้านนา: ประชุมสัมมนาทางวิชาระดับชาติ ครั้งที่ 2 และนานาชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ 25 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาระดับชาติ ครั้งที่ 2 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ทั้งนี้เพื่อจะได้วางแผนงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU 1