มมร ล้านนา: ประชุมสัมมนาอาจารย์ วิทยาเขตล้านนา ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และมอบนโยบาย(ออนไลน์) ในกประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ประจำปี ๒๕๖๖

โอกาสนี้ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การพลิกโฉม มมร.ล้านนา

ในการนี้อาจารย์อีกหลายท่านเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และการนำเสนอจากตัวแทน ๙ หลักสูตร นำเสนอแผนพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน มีการซักถามแลกเปลี่ยน ดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU ๔)