มมร ล้านนา: ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขารัฐศาสตร์

วันที่ 15 มกราคม 2567 พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำ/ประธานหลักสูตรสาขารัฐศาสตร์ เป็นประธานประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขารัฐศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนางานของสาขาทุกด้าน ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU 2