มมร ล้านนา: ประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันสถาปนา ๑๓๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ด้านจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ และบริการสังคม แก่พระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการปกครอง

และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ด้านการวิจัยและวิชาการแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลาพิงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาพุทธศาสนาและปรัชญา ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม