มมร ล้านนา: ประเมินการสอน ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วันที่ 15 มกราคม 2567 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการประเมินการสอน อาจารย์วิราษ ภูมาศรี เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการเมืองการปกครอง ณ ห้องเรียน 2303 อาคาร MBU 2