มมร ล้านนา: ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 กันยายน 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) โอกาสนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ปกครอง ได้ร่วมให้ข้อมูล การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม MBU 4 อาคารพระพุทธวจนวราภรณ์