บัณฑิตวิทยาลัย: ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 คณาจารย์คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำเสนอหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ต่อคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์