มมร ล้านนา: ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำเสนอหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ต่อคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์