มมร ล้านนา: ประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ

วันที่ 1 มีนาคม 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ประธานคณะกรรมการประเมินผลการสอน พระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขารัฐศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการร่วมประเมิน และให้คำแนะนำในการปรับแก้ไข เพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ์ของผลงานวิชาการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร MBU 2