มมร ล้านนา: ปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานหน้าอาคาร MBU 4

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ พระเดชพระคุณพระกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ) เมตตาควบคุมดูแลช่างและคนงานพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ในการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าอาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU ๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กราบขอบพระคุณในความเมตตา พระเดชพระคุณพระกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ) มา ณ โอกาสนี้