มมร ล้านนา: ปัจฉิมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปัจฉิมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา จากนั้นพบกับอาจารย์แต่ละสาขาวิชา นำเสนองานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4