มมร ล้านนา: ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 5 บายศรีสู่ขวัญ (ฮ้องขวัญ) วันที่ 2

วันที่ 2 เมษายน 2565 พระมหาสกุล มหาวีโร , ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา(รก.) เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดและให้โอวาท/โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 5 กิจกรรมบายศรีบายศรีสู่ขวัญ (ฮ้องขวัญ) นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ในการนี้ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีงานในโอกาสจบการศึกษา คณาจารย์ร่วมผูกข้อมือ/อวยพรให้นักศึกษา ต่อด้วยกิจกรรม Good bye Senior คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ณ มมร.วิทยาเขตล้านนา (สันกำแพง)