มมร ล้านนา: ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

วันที่ 4 มีนาคม 2566 พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคสนาม ปี 4 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม MBU 4