มมร ล้านนา: ปัจฉิมนิเทศนักษา มมร.วิทยาเขตล้านนา ชั้นปีที่ 5

วันที่ 30 มีนาคม 2566 พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเปิดโครงการติดตามนิเทศและพัฒนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โอกาสนี้ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา กล่าวให้โอวาท นักศึกษา ชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) รุ่นสุดท้าย ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU 4)