มมร ล้านนา: ปัจฉิมนิเทศ-สัมมนาประมวลความรู้การปฏิบัติการสอนฯ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศ-สัมมนาประมวลความรู้การปฏิบัติการสอนและส่งเสริมภาวะการมีงานทำ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 19-20 มีนาคม 2564 โดฃยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง 1. บูรณาการการสอนวรรณคดีกับคีตนาฏศิลป์ 2.เส้นทางสู่ความเป็นครูต้องเรียนรู้อะไรในวิชาชีพ 3.กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ปลูกความดีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับรุ่นพี่ อำลาสถาบัน 4.กิจกรรมการแสดงตลอดงาน