มมร ล้านนา: ฝึกประสบการณ์ด้านภาษาชมรม monk chat

บรรยากาศของชมรม monk chat ให้บริการนักท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่