มมร ล้านนา: พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาเป็นประธานเปิดโครงการ และเป็นวิทยากร ให้ความรู้นักศึกษาในโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2563