มมร ล้านนา: พัฒนาวารสารวิชาการ

วันที่ 20 มกราคม 2567 ผศ.ดร.อุเทน ลาพิงค์ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณะจัดทำวารสารมมร ล้านนาวิชาการ, วารสารล้านนาวิจัยปริทรรศน์และวารสารปัญญา ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ร่วมกับคณะจัดทำวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ในการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพรองรับการประเมินโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยมี ผศ.ดร.สมชาย ดำเนิน จากวารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตล้านนา ระหว่างวันที่ 20 -21 มกราคม 2567