มมร ล้านนา: พิธีฌาปนกิจศพพระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม,ดร.

สำนึกในพระเมตตาคุณ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าไตร ๑ ไตร พร้อมไม้จันทร์ ๑ ช่อ

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าไตร ๑ ไตร พร้อมไม้จันทร์ ๑ ช่อ ในฌาปนกิจศพพระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม,ดร. อดีตอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ป.โท-ป.เอก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

โอกาสนี้ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา อัญเชิญผ้าไตรประทาน เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และอ่านสำนึกในพระเมตตาคุณ นำบุคลากร นักศึกษาช่วยงาน และร่วมในฌาปนกิจศพพระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม,ดร. อดีตอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ป.โท-ป.เอก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ในการนี้ พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติ ที่ปรึกษาเจ้าคณะ ภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ประธานพิจารณาผ้าไตรประทาน เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นผู้วางผ้าไตรประทาน เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในนามจังหวัดเชียงใหม่ คณะศรัทธาประชาชน และศิษยานุศิษย์ ณ สุสานหายยา เทศบาลนครเชียงใหม่