มมร ล้านนา: พิธีถวายสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผศ,ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

 

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดกรวยสักการะ วางพานพุ่มเงิน(ด้านซ้าย)พานพุ่มทอง(ด้านขาว) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. ๑๐ พิธีอ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสดุดีจอมราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี

โอกาสนนี้ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำบุคลากร และนักศึกษา ปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ณ ด้านหน้าอาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU ๔