มมร ล้านนา: พิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องปี สานสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาการปกครอง มมร.ล้านนา

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องปี 2565 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)และเมตตาเจิมธงประจำสาขาวิชาการปกครอง “กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเสียสละ”

ในโอกาสนี้ พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา (รก.) ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมกันนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการปกครอง กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจนักศึกษาใหม่

รุ่นพี่สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่ปี 2565 และกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (สันกำแพง) เชียงใหม่