มมร ล้านนา: พิธีบายศรีสู่ขวัญ รับน้องใหม่พุทธศาสตร์ปี 65

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี 2565 ณ ห้องเรียน 4302 อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์