มมร ล้านนา: พิธีปฐมนิเทศ (ออนไลน์) นักศึกษาใหม่ ภาคนอกเวลาราชการสาขาวิชาการปกครอง

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาท พิธีปฐมนิเทศ (ออนไลน์) นักศึกษาใหม่ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 21) พร้อมกันนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้กล่าวต้อนรับ นำแนะแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา