มมร ล้านนา: พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปี 4 ฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2666 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จำนวน 105 รูป/คน ฝึกภาคสนาม 48 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4