มมร ล้านนา: พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติบรรพชิต และคฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

โอกาสนี้คณาจารย์ประจำหลักสูตรทุกสาขาวิชาได้พบปะกับนักศึกษาใหม่ และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU ๔)