มมร ล้านนา: พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีพระบัญชาโปรดให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิตใหม่และพุทธศาสนิกชนถวายการต้อนรับ

สำหรับพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๖ นี้ ผู้แทนพระองค์เมตตาให้ผู้ที่ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๑๖ รูป/คน ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๖๓ รูป/คน ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๓๕๖ รูป/คน และปริญญาบัณฑิต จำนวน ๑,๓๔๓ รูป/คน รวมทั้งสิ้น ๑,๗๖๒ รูป/คน เข้ารับปริญญา

โอกาสนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และบัณฑิต ของวิทยาเขตล้านนา ทุกรูป/คน มา ณ โอกาส