มมร ล้านนา: พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม