มมร ล้านนา: พิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการปกครอง และสาขาพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการปกครอง และสาขาพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ กว่า ๙๐ รูป/คน ในโอกาสนี้พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาท/ข้อคิดในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้

1.เริ่มต้นด้วยคำถาม “ท่านได้อะไรบ้าง จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ฝากเป็นการบ้าน ให้นำกลับไปคิดทบทวน ค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องส่งการบ้าน

2.ความรู้ ควบคู่คุณธรรม “วิชชาและจรณะ” เป็นอุดมคติในการดำเนินชีวิต และในการทำงานเพื่อพัฒนาตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณค่า มีความรู้ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3.ผลที่ได้ ในการฝึกประสบการณ์ โดยสรุป ฝึก…

3.1 เป็นนักเล่าเรื่อง นักพูดนักนำเสนอความคิดเสนออุดมการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 เป็นนักแข่งขัน ในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขัน สู่ความสำเร็จ

3.3 เป็นนักปรับตัว การปรับตัวเป็นหัวใจของการอยู่รอด อย่าคิดว่า อยู่แบบเดิมๆก็พอแล้ว

3.4 เป็นผู้ที่แข็งแรง ทั้งกายกาย และทางใจ ต้องแกร่งยิ่งกว่าหินผา จึงจะสำเร็จ อย่าท้อถอยจนกว่าจะถึงจุดหมาย

3.5 เป็นผู้ให้ “มีเมตตาธรรม” สิงห์ธรรม นำสังคม / พุทธศาสตร์ นำสังคม