มมร ล้านนา: พิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2566 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง โอกาสนี้ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์กล่าวให้ข้อคิด กำลังใจนักศึกษา พบเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนจบการศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4