มมร ล้านนา: พิธีปัจฉิมนิเทศและซ้อมขั้นตอนการรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพิธีปัจฉิมนิเทศและซ้อมขั้นตอนการรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ บัณฑิตและมหาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท (บรรพชิต/คฤหัสถ์)

โอกาสนี้ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับประทานปริญญาบัตร ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกด้าน ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4