มมร ล้านนา: พิธีปิดการแข่งขันกีฬาทัวนาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 รับมอบเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณะบุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 (11th University Sports Tournament of Chiang Mai (USTCM)
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน
โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้รับมอบธงเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ จากเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งที่ 11
เพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันครั้งที่ 12 โดยเป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สร้างสรรค์ผลิตสื่อนำเสนอพิธีปิดโดย อ.อัญชลี แสงเพชร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการปกครอง พร้อมทีมงานและนักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา