มมร ล้านนา: พิธีฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทบัณฑิตและมหาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท (บรรพชิต/คฤหัสถ์)ในพิธีฝึกซ้อมการรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่