มมร ล้านนา: พิธียกช่อฟ้าเอก พระวิหารหลวง (พระอุโบสถ) วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชามอบให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าเอก พระวิหารหลวง (พระอุโบสถ) วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงาน พิธียกช่อฟ้าเอก พระวิหารหลวง (พระอุโบสถ) วัดเจดีย์หลวง วรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ เชิญเครื่องสังฆทานพระราชทาน และ ย่าม ถวายแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา จำนวน ๑๐ ชุด