มมร ล้านนา: พุทธศาสตร์จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 15 มีนาคม 2566 พระมหาเจริญ กตปญฺโญ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้กำลังใจนักศึกษาชมรมพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มีจิตอาสาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยกันทำความสะอาดพัฒนาวัดพวกหงษ์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ (Cr. ภาพ/ข่าว) พระมหาเจริญ กตปญฺโญ