มมร ล้านนา: พุทธศาสตร์จิตอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการพุทธศาสตร์จิตอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ให้กับสามเณรและเยาวชน ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา