มมร ล้านนา: มอบถวายเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๓๐ ตัว ถวายเป็นอาจาริยบูชา

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เมตตามอบถวายเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๓๐ ตัว ให้กับ มมร.วิทยาเขตล้านนา ถวายเป็นอาจาริยบูชา กราบขอบพระคุณท่านรองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา มา ณ โอกาสนี้ ณ ห้องเรียน ๔๒๐๖ อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU ๔