มมร ล้านนา: มอบเก้าอี้เลคเชอร์ ให้กับ มมร.วิทยาเขตล้านนา

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตามอบเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๑๐๐ ตัว ให้กับ มมร.วิทยาเขตล้านนา

โอกาสนี้ พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำ มมร.วิทยาเขตล้านนา เมตตาเป็นเจ้าภาพในการขนส่ง เก้าอี้เลคเชอร์ กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จิตอาสาช่วยกันจัดเก้าอี้เลคเชอร์ เข้าในห้องเรียนเป็นที่เรียบร้อย