มมร ล้านนา: มัดมือน้อง ฮ้องเอาขวัญ สานสัมพันธ์การสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาท โครงการรับน้องใหม่แบบประเพณี วิถีล้านนา ภายใต้แนวคิด “มัดมือน้อง ฮ้องเอาขวัญ สานสัมพันธ์การสอนภาษาไทย” ปีการศึกษา 2566 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา