มมร ล้านนา: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปภัมภ์เยี่ยมและติดตามผลการเรียน

วันที่ 18 มกราคม 2567 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มอบหมายให้นายวิชัย ไชยสมภาร งานกิจการนักศึกษา นำนักเรียนทุนพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ การเยี่ยมและติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่