มมร ล้านนา: รองอธิการบดี สังเกตการณ์วิพากษ์ดุษฎีนิพนธ์ “สาขาการบริหารการศึกษา” มมร วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น

วันที่ 2 มีนาคม 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้รับเกียรตินิมนต์จาก มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมสังเกตการณ์ วิพากษ์ดุษฎีนิพนธ์ “สาขาการบริหารการศึกษา” มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น เรื่อง โปรแกรมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษยุคดิจิตอลสำหรับสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ มมร วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น