มมร ล้านนา : รองอธิการบดีให้โอวาทพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และการสอนภาศาอังกฤษ ปี ๕ สรุปข้อคิดในการปฏิบัติการสอน ดังนี้

๑.ชื่นชมลูกๆ ทุกรูป/คนที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา จำบรรยากาศวันแรกที่ลูกๆเดินเข้ามาสมัครเรียน เพราะอยากเป็นครู วันนี้ลูกๆเดินทางมาถึง “กระบวนการสุดท้าย” คือการฝึกสอน ประสบการณ์จริง จึงขอให้ลูกๆ จงเอาความรู้สึกอยากเป็น “ครู” มาถ่ายทอดเต็มกำลังความสามารถ

๒.สภาพแวดล้อม สถานศึกษาที่ลูกๆ จะลงไปฝึกสอนจริงต้องศึกษาเรียนรู้ สภาพแวดล้อมจริง บริบทชุมชนโรงเรียนต่างๆ ปรับตัว ปรับใจ ทื่สำคัญ “การเข้ากับชุมชน” สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน

๓.วิชาการ “ความเป็นครู” ลูกๆ ต้องมีความเชี่ยวชาญ เชื่อมั่นในองค์ความรู้ ที่ศึกษาเล่าเรียนมา นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ อย่างมีเมตตาธรรม

๔.มีความรับผิดชอบ คือมีระเบียบวินัย อย่าขาดความรับผิดชอบ เพราะเรา เป็น “ครู” ความรับผิดชอบ สำคัญอย่างยิ่ง ความสำเร็จในอนาคต คือความรับผิดชอบในปัจจุบัน

๕.ปัญหา อุปสรรค สร้างปัญญา ต้องมองปัญหาเป็นการพัฒนาตนเอง มีปัญหาอะไร อย่าลืม อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสาขา ที่ยังคอยให้กำลังใจ พร้อมคำแนะนำ ต่างๆ

ขอให้ลูกๆ จงเป็น “ครู” ที่ดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และมีความสุข ตลอดการฝึกปฏิบัติการสอนในครั้งนี้