มมร ล้านนา: รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 65

วันที่ 19 มกราคม 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 65 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและมาตรฐานด้านการบริหารจัดการการเงินและบัญชีจากเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU 1