มมร ล้านนา: ร่วมงานครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 25 กันยายน ๒๕๖๖ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มอบหมายให้ ดร.ชาลี ภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาบริหารการศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุเทน ลาพิงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาพุทธศาสนาและปรัชญา เป็นผู้แทนรองอธิการบดี เข้าร่วมงานครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย