มมร ล้านนา: ร่วมงานทำบุญถวายทานสลากภัต ปีที่ ๙๕ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มอบหมายให้บุคลากร นำต้นเงินร่วมทำบุญถวายทานสลากภัต ปีที่ ๙๕ ของวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ขออนุโมทนาบุญกับบุคลากร วิทยาเขตล้านนา มา ณ โอกาสนี้ ณ อาคารปฏิบัติธรรม ออป.วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร